Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή


Η πληρωμή από τον αγοραστή προς την MAGNEM Α.Ε. θα γίνεται την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης των πληρωμών, θα επιβαρύνεται ο αγοραστής με τον ισχύοντα τραπεζικό τόκο ημερησίως. Αποκλείεται εκ μέρους του αγοραστή παρακράτηση χρωστούμενων δόσεων ή αναστολή πληρωμών επί του συνολικού τμήματος ή μέρους αυτού, με σκοπό το συμψηφισμό με τυχόν άλλες απαιτήσεις του κατά της MAGNEM Α.Ε. χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση αυτής. Σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε δόσεις, σαν πλήρης εξόφληση του τιμήματος νοείται η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων του αγοραστή.
Οι πληρωμές προς την MAGNEM Α.Ε. πρέπει να γίνονται σε υπαλλήλους της, οι οποίοι χορηγούν αποδείξεις είσπραξης στις οποίες υπογράφει και ο καταβάλλων. Τραπεζικά εμβάσματα πρέπει να γίνονται σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών που αναγράφονται σε τιμολόγια της MAGNEM Α.Ε.. Κάθε πληρωμή η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται από την MAGNEM Α.Ε..

Παρακράτηση Κυριότητας

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντίτιμου, που συμφωνήθηκε για την αγορά, γίνει σε πολλές προθεσμίες, η πώληση θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί ως πώληση με παρακράτηση της κυριότητας από την MAGNEM Α.Ε., έως ότου αποπληρωθεί το τίμημα.

Αποκλεισμός Δικαιώματος Επίσχεσης

Αποκλείεται το δικαίωμα επίσχεσης του αγοραστού επί του εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται στην κυριότητα και νομή της MAGNEM Α.Ε. σε περίπτωση υπαναχώρησης της MAGNEMΑ.Ε. λόγω μη πληρωμής.

Επίλυση Διαφορών – Αρμόδια δικαστήρια

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ συμβαλλόμενων μερών θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού αυτών των διαφορών από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης των διαφορών των σχετικών με τις συμβάσεις, τις παραγγελίες, τα τιμολόγια, τις εκδοθείσες συναλλαγματικές, επιταγές κλπ. αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι της Θεσσαλονίκης και η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Ανωτέρα Βία

Ανωτέρα βία αποτελούν γεγονότα τα οποία δεν μπορούσαν να παραβλεφθούν ή δεν μπορούν να αποτραπούν, τα οποία δεν επιτρέπουν στους συμβαλλόμενους να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το γεγονός άμεσα, αλλιώς δεν θα έχουν το δικαίωμα να την επικαλούνται. Στην προκείμενη περίπτωση ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται αναλόγως.


Διάρκεια

Η MAGNEMΑ.Ε. θα μπορεί να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή την σύμβαση προμήθειας, με άμεση ισχύ και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες διατυπώσεις, σε περίπτωση που ο αγοραστής αποφασίσει την εκούσια εκκαθάριση του ή τεθεί σε πτώχευση ή οποιαδήποτε προπτωχευτική διαδικασία ή διαδικασία εξυγίανσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής πιστωτών ή σε περίπτωση μεταβολής της νομικής μορφής του αγοραστή, ή σε περίπτωση που μπορεί να διακυβευτεί η συναλλαγή από μείωση της περιουσίας του αγοραστή. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης προμήθειας, για οποιαδήποτε αιτία, η MAGNEMΑ.Ε. θα έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να εκτελέσει ή να μην εκτελέσει τις παραγγελίες του αγοραστή που θα έχουν ήδη γίνει αποδεκτές. Για προϊόντα που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί και για οποιαδήποτε οφειλόμενη πληρωμή, για προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί, το ποσόν θα είναι άμεσα εισπρακτέο. Οι ως άνω όροι είναι δεσμευτικοί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς και της παραγγελίας εκτός εάν συμφωνηθούν ειδικότερα εγγράφως μεταξύ των μερών άλλοι όροι.

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, από 03.01.2012 παραστατικά αξίας άνω των 500€ + ΦΠΑ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

  • Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
    • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4446/2016, όλες οι συναλλαγές άνω των 500€, θα εξοφλούνται ηλεκτρονικά με χρήση κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της αντικαταβολής σε κούριερ ή για παραλαβή σας από κατάστημα της κούριερ.
Δεν μπορείτε να εξοφλήσετε με μετρητά τα ποσά άνω των 500€. Μόνο με χρήση πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας ή κατάθεση σε τράπεζα.

Κατάθεση σε τράπεζα :

Εάν δεν έχετε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε.
*Εάν επιλέξετε την πληρωμή μέσω τράπεζας θα πρέπει να μας στείλετε με email (info@magnem.gr) το αποδεικτικό πληρωμής

ΕΘΝΙΚΗ

IBAN
GR8101108400000084000602833
(Αρ.Λογ. 840.00602833)

EUROBANK

IBAN
GR6302600420000510201073101
(Αρ.Λογ. 0000.5102.01073101)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN
GR6201722610005261099127879
(Αρ.Λογ. 5261099127879)

ALPHA BANK

IBAN
GR7001407180718002002013834
(Αρ.Λογ. 718002002013834)

Οι καταθέσεις ελέγχονται καθημερινά στις 9.30 με 13.30
*Το όνομα του δικαιούχου σε κάθε περίπτωση είναι “MAGNEM ΑΝΩΝΗΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Πληρωμή στην εταιρεία :

Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά ή με κάρτα στην εταιρεία στη Συμμαχικής οδός Ωραιοκάστρου – Ιωνίας στην Θεσσαλονίκη.
Για άμεση χρέωση δεχόμαστε όλες τις κάρτες εκτός από American Express
-Δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας
Οι δόσεις επιβαρύνονται για 6 μήνες 5% , για 12 μήνες 8%.

Δεκτές γίνονται όλες οι κάρτες ΕΚΤΟΣ από τις DINERS, AMERICAN EXPRESS

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4446/2016, όλες οι συναλλαγές άνω των 500€, θα εξοφλούνται ηλεκτρονικά με χρήση κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.
Δεν μπορείτε να εξοφλήσετε με μετρητά τα ποσά άνω των 500€. Μόνο με χρήση πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας ή κατάθεση σε τράπεζα.