Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Ο αγοραστής επικοινωνεί το αργότερο εντός 3 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, με την MAGNEM Α.Ε., αναφέροντας την αιτιολόγηση επιστροφής γραπτώς. Αν το προϊόν είναι βεβλαμμένο αποδεδειγμένα με υπαιτιότητα της MAGNEM Α.Ε., τότε επιστρέφεται με έξοδα της MAGNEMΑ.Ε. και πιστώνεται στο όνομα του αγοραστή. Αν το προϊόν κρίνεται ότι πρέπει να επισκευαστεί σε εγκαταστάσεις την MAGNEM Α.Ε. τότε αποστέλλεται με έξοδα του αγοραστού, επισκευάζεται και επιστρέφεται στον αγοραστή με έξοδα του αγοραστή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην των παραπάνω δεν γίνονται αποδεκτές από την MAGNEM Α.Ε. οποιεσδήποτε επιστροφές.  Μετά την παρέλευση των 3 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων η MAGNEM Α.Ε. δεν δέχεται επιστροφές. Η MAGNEM Α.Ε. αποδέχεται τα επιστρεφόμενα προϊόντα μόνον όταν είναι σε άριστη κατάσταση και συσκευασία. Σε περίπτωση λάθους παραγγελίας του αγοραστού, το προϊόν αντικαθίσταται με χρέωση στον αγοραστή του κόστους μεταφοράς. Σε περίπτωση λάθους εκτέλεσης παραγγελίας από την MAGNEM Α.Ε., η MAGNEM Α.Ε. φροντίζει με δικά της έξοδα και μεταφορική να μεταφέρει τα προϊόντα στην έδρα της.
 

(2) Μείωση αξίας προϊόντος σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που αγοράζει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ.:
– Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.

 

Αξιώσεις για ελαττώματα – Service :

(1) Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων και, ανεξάρτητα από το παρεχόμενο από τη MAGNEM AE | www.magnem.gr δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος ενώπιον του καταστήματος MAGNEM AE | www.magnem.gr.

(2) Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών MAGNEM AE | www.magnem.gr στο 2310 783418 (αστική χρέωση) και να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες βοηθητικές κατευθύνσεις και πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@magnem  με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

(3) Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η MAGNEM AE | www.magnem.gr επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

(4) Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί ως ελαττωματικό και λάβει συγκεκριμένο αριθμό εντολής επισκευής, ο πελάτης δύναται να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και πορεία κάθε εντολής σχετικής με τυχόν ελαττωματικότητα, βάσει του αριθμού της εντολής επισκευής.

(5) Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

(6) Σε περίπτωση που πελάτης δεν προβεί σε παραλαβή του προϊόντος από το Service εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης
του προϊόντος (στο Service), αποδέχεται και δηλώνει ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι εγκαταλείπει τη νομή του προϊόντος επί σκοπώ παραιτήσεως από την κυριότητα και παραιτείται από κάθε δικαίωμα / αξίωσης απόδοσης, διεκδίκησης, αποζημίωσης κ.λπ..

(7) Στις εκτός εγγύησης συσκευές και εάν ακόμα δεν υπάρξει επισκευή του προϊόντος, ενδέχεται ελάχιστη χρέωση ελέγχου. 

 

Εγγύηση


Η MAGNEM Α.Ε. εγγυάται τα προϊόντα της από ελαττώματα κατασκευής ή ελαττωματικά υλικά για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην εγγύηση που συνοδεύει έκαστο προϊόν, με τους παρακάτω όρους:  Α) Η MAGNEM Α.Ε. εγγυάται αποκλειστικά την επισκευή ή κατά την απόλυτη κρίση της, την αντικατάσταση του προϊόντος ή εξαρτημάτων των προϊόντων, τα οποία η ίδια θα αναγνωρίσει ότι είναι ελαττωματικά. Η εγγύηση αφορά μόνο το υλικό που παραδίδεται από την MAGNEM Α.Ε. και ισχύει μόνο έναντι του αγοραστή και όχι έναντι τρίτων στους οποίους το υλικό θα μπορούσε να ξαναπουληθεί. Β)Τα εξαρτήματα θα πρέπει να καταγγελθούν στην MAGNEM Α.Ε. εντός τριών (3) ημερών από την επισήμανση τους και τα προϊόντα θα σταλούν στην MAGNEM Α.Ε. με δαπάνη του αγοραστού. Γ) Η εγγύηση δεν ισχύει για τα εξαρτήματα των προϊόντων που έχει προμηθευτεί ο αγοραστής από αλλού. Δ) Η MAGNEM Α.Ε. δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη και η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αγοραστής ή τρίτοι προβούν σε επισκευές ή σε αντικαταστάσεις των προϊόντων ή εξαρτημάτων των προϊόντων χωρίς την γραπτή έγκριση του πωλητή. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση κάθε είδους αποζημίωσης για επισκευές ή τροποποιήσεις που γίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ε) Σε καμία περίπτωση η MAGNEM Α.Ε. δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές ήθελε προκληθούν σε ανθρώπους ή πράγματα, οποιουδήποτε είδους, από τη χρήση των προϊόντων ή για ζημιές οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένης τη ζημίας παραγωγής, της απώλειας χρόνου ή κέρδους) που προκαλούνται ή πηγάζουν από την κακή λειτουργία, πλημμελή χρήση, επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων. Στ) Με την παρούσα εγγύηση ανακαλείται κάθε άλλο είδος εγγύησης είτε ρητής είτε σιωπηρής, καθώς και κάθε άλλη εγγύηση σχετικά με την ανταπόκριση των προϊόντων στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών. Ζ) Η υποβολή της καταγγελίας των ελαττωμάτων δεν θα δώσει στον αγοραστή το δικαίωμα να καταγγείλει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Κάθε ζημιά ή δαπάνη που οφείλονται σε μία αβάσιμη κατηγορία θα βαρύνουν τον αγοραστή.

Ακύρωση

Δίνεται δυνατότητα στον πελάτη να ακυρώσει την παραγγελία πριν φύγει το προϊόν από την εταιρεία.

Επίσης θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, ότι επιστροφές προϊόντων που φέρουν εργοστασιακή ταινία – αυτοκόλλητο ασφαλείας και έχουν ανοιχθεί, ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές .